Klubbens Stadgar

Stadgar, Classic Mini Club Sweden, Org.nr.: 802409-0014. Antagna vid årsmöte den 18 april 2020

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål och historik
Föreningen har som ändamål att tillvarata intresset hos ägare till, och andra intresserade av, den klassiska ”Hundkojan” baserad på Alec Issigonis design i alla dess former. Detta sker genom anordnande av träffar, utskick av information,
förhandlingar om rabatter på reservdelar, gemensamma resor och samarbeten med andra föreningar. Classic Mini Club Sweden (CMCS) är en sammanslagning av Mini Seven Club Sweden (MSCS) och Mini Club Sweden (MCS).

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, om inte styrelsen beslutar något annat.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 april – 31 mars.

6 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 3/4 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl medlem som styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med minst 3/4 majoritet. Klubbens tillgångar vid ett eventuellt upplösande disponeras i enlighet med beslut av sista årsmötet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap
Medlemsavgift ska betalas senast den 31 mars. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

9 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska anmäla detta till styrelsen Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

10 § Uteslutning
Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

  • får klubbens tidning, familjemedlem får dock inte en egen tidning
  • får delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • får information om föreningens angelägenheter
  • ska verka för gott kamratskap och för att klubbens anseende hålls högt
  • får inte sälja klubbmärken eller andra förmåner som endast är avsedda för medlemmar
  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla person-uppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under tiden 1 juni – 31 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska skickas ut till samtliga medlemmar eller publiceras i klubbens tidning senast två veckor före årsmötet. Kallelse ska innehålla förslag till dagordning, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Har förslag väckts om stadgeändring, eller annan fråga av väsentlig betydelse, ska det anges i kallelsen.

13 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

14 § Rösträtt
Medlem som har betalt medlemsavgift och har fyllt 15 år har rösträtt. Familjemedlem som har fyllt 15 år har rösträtt.
Varje medlem får vid årsmöte ha fullmakt från upp till tre andra medlemmar, s.k. ombudsröstning. Om tekniken medger det och styrelsen fattat beslut om det i god tid före årsmötet får närvaro ske genom ljud- och bildupptagning från en eller flera platser. Den som närvarar på så sätt har rösträtt.

15 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för vad som anges i 6 och 7 §§ avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

16 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste året.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Fastställande av eventuell ersättning till styrelsen och övriga funktionärer.
Val av styrelse och övriga funktionärer
Verksamhetsplan för det kommande året (inkl. träffar och tidning).
Övriga frågor.

17 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Extra årsmöte får hållas tidigast två månader efter ordinarie årsmöte. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
STYRELSEN, VALBEREDNING OCH REVISION

18 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av:
a) Ordförande väljs på 2 år jämnt årtal
b) Vice Ordförande väljs på 2 år ojämnt årtal
c) Sekreterare väljs på 2 år jämnt årtal
d) Kassör väljs på 2 år ojämnt årtal
e) Ledamot väljs på 1 år
f) Ledamot väljs på 1 år
g) Ledamot väljs på 1 år

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Det ska strävas efter en god geografisk spridning av styrelseledamöterna.
Till styrelsen ska också knytas följande funktioner:
a) Tidningsredaktör väljs på 2 år jämnt årtal
b) Ansvarig för regalia väljs på 2 år ojämnt årtal
c) Registeransvarig väljs på 2 år ojämnt årtal
d) Utrikeskontakt väljs på 2 år jämnt årtal
e) Webmaster väljs på 2 år jämnt årtal
f) Ansvarig för sociala medier väljs på 2 år ojämnt årtal
Funktionerna kan utföras av styrelseledamot. En person kan ha flera funktioner. Till exempel kan vice ordförande vara tidningsredaktör och den person som är webmaster kan också ansvara för sociala medier.

19 § Styrelsens åligganden
Styrelsen är föreningens beslutande organ för den löpande verksamhetetnoch ansvarar för föreningens angelägenheter.
Det åligger styrelsen särskilt att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmöte.

20 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av de sju ledamöterna är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Närvaro får ske genom telefon eller ljud- och bildupptagning från en eller flera platser. Den som närvarar på så sätt har rösträtt. Vid sammanträde ska protokoll
föras.

21 § Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller enskild medlem.

22 § Valberedning
Valberedningen består av två personer och väljs av årsmötet på ett år. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. En vecka före årsmötet ska valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

23 § Revision
Revisor och revisorsersättare väljs av årsmötet på ett år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse en vecka före årsmötet.

Dessa stadgar antogs av föreningens medlemmar vid årsmöte den 18 april 2020.