Årsmöte 2023

Jan Engvall    30 april 2023    Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2023

Alla medlemmar inbjuds härmed till årsmöte i Classic Mini Club Sweden 2023

Datum/tid: Onsdagen den 14 juni kl 19.00

Plats: Online. Mötet kommer, även detta år, att hållas ”digitalt” via videokonferens (Teams) Anslutningslänk till mötet är: https://teams.live.com/meet/9473610704927 

Mötesforumet kommer att vara öppet från kl 18.30. Koppla gärna upp i god tid så att du ser att tekniken fungerar. Vid behov av support ring Rolf 070-7710016 eller Christina 070-3070887

Årsredovisning och övriga årsmötesdokument kommer att finnas tillgängliga i medlemsportalen easyMember fr o m 15 maj.

Förslag att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 7 juni, antingen via mail till styrelsen@classicminiclubsweden.se eller brev till ordförande Sofie Kronsell, Bangårdsgatan 17, 802 56 Gävle .

Dagordning årsmöte

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av protokolljusterare och rösträknare

Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Fastställande av dagordning

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste året
c) Förslag till ändring i stadgarna 16§ Ärenden vid årsmötet: Stryka punkt 14 på dagordningen eftersom samma sak behandlas under punkt 10.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

Fastställande av eventuell ersättning till styrelse och övriga funktionärer

Val av styrelse och övriga funktionärer

Verksamhetsplan för det kommande året (inkl träffar och tidning)

Övriga frågor